خدماتمشاوره

کارشناس رسمی دادگستری

ویژه دسته بندی
 کارشناس رسمی دادگستری
خدمات گروه وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری رشته های فنی و مهندسی ویژهارزیابی اراضی و ساختمانهاتعیین قیمت و کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان ، اراضی ، ابنیه ناتمام - کلیه کاربریهاارزیابی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص املاک دارای کاربری ترکیبی مانند کارخانجاتارزیابی املاک و تعیین ارزش با ترجمه به زبان انگلیسی جهت ارائه به سفارتخانه ها و محاکم خارجیتعیین قیمت جهت حل اختلاف یا تعیین قیمت عادله جهت انجام معاملهکارشناسی جهت دادگاهها و سازمانها و نهادها برای ضمانت و یا مناقصات و مزادیات، اجرای احکامتعیین قیمت جهت واگذاری املاک واقع در طرح های عمرانی مانند شهرداریها، وزارتخانه ها و ...کارشناسی در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاك براي اجراي برنامه‌هاي دولتکارشناسی در اجرای قانون نحوه‌ی تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌هاتعیین قدرالسهم از عرصه مشاعی جهت تعیین سهم مالکیت در قراردادهای مشارکت در ساختبرآورد هزینه های ساختمانیتعیین هزینه های اجرایی ساختمانها و املاک جهت موارد ذکر شده در بند قبلمحاسبه سهم آورده طرفین در قراردادها مشارکت در ساخت و قراردادهای عمرانیرسیدگی به اختلافات کارفرمایان و پیمانکاران در خصوص هزینه های اجراتعیین علت خسارت، میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانیتامین دلیل و بررسی علل ورود آسیب به ساختمانها جهت تشخیص مقصرتعیین میزان خسارت وارده جهت تامین هزینه از سوی مسببتعیین علت و میزان ورود خسارت در پروژه های تعمیراتی ناموفقتشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجراییبررسی صحت عملیات عمرانی اجرا شده در پروژه های ساختمانیتطبیق موارد اجرایی با قراردادها و حل اختلافتطبیق فنی مستندات اجرایی با پروژهکنترل کیفیت مصالح، بازرسی جوش، تطبیق مستندات نتایج آزمایشگاهی اجراتطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بناتعیین قدمت املاکتشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاورانرسیدگی به قراردادهای مابین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاورانارائه مشاوره حقوقی و فنی و تهیه قرارداد های مهم عمرانی ، تجاری و ارجاعی و ...برآورد مطالبات پیمانکار و محاسبه و اعلام ارزش روز مطالبات در زمان تادیهكارشناسي و تعيين ميزان خسارت وارده ناشی از عملکرد کارفرما ، پیمانکار یا مشاورمحاسبه اجرت المثل کارهای ساختمانی پیش بینی نشده در قراردادهاتشخيص دلایل و علل تغییر مدت پیمان و محاسبه ارزش حقوق ناشی از آنبررسی تأخيرات پروژه و محاسبه ارزش ریالی تاخیرات در قراردادهابررسی مستندات تعلیق یا تسریع پروژه و ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی آنهابررسی صحت یا عدم صحت دلایل ضبط تضمين انجام تعهدات و حسن انجام كارارائه گزارش کارشناسی خسارت معنوی و ریالی وارده ناشی از ضبط تضامين و یا مطالبات مسدود (بلوکه) شدهارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی تغيير مقادير كار ، قيمتهاي جديد ، تعديل نرخ پيمانبررسی و ارائه گزارش صحت یا عدم صحت دلایل فسخ پیمان و برآورد خسارت ناشی از آنتطبیق صحت اجرای قوانین و مقررات و شرایط عمومی پیمان در قراردادهاتطبیق تفسیری شرایط عمومی پیمان ، قوانین و آئین نامه ها با قرارداد های جاری پیمانکارانتهیه صورتحساب قطعی قرارداد پیمانکاران بر اساس ماده 51 و 52 ش ع پ وصورت وضعیت ها و تعديل نرخ پيمان و ...ارائه گزارش تطبیقی صورتحساب قرارداد با مدارک، مستندات و قوانین و آئین نامه هااخذ استعلام های مورد نیاز تهیه صورتحساب برای پیمانکاران از مراجع ذیربط و پیگیری جهت تسریعتهیه گزارش برآورد موضوع قانون مهندسی ارزش در قراردادهای خاصتهیه گزارش برآورد مالکیت معنوی و دارائیهای نامشهود و حقوق انحصاري ثبت شدهتهیه گزارش برآورد و ارزیابی ارزش اموال و دارائیها و ارزش سهام شرکتهاتهیه گزارش برآورد پروژه ها و طرح های عمرانی برای تصمیم گیری در مناقصات و مزایداتتهیه گزارش طرح های توجیهی و ارزیابی طرح های موجود به لحاظ اجرایی و امکان حصول هدفاعلام نظر در خصوص برآورد هزينه اجراي كار، مبلغ پيمان ، مبلغ اوليه ، مبلغ نهايي ، ضريب ، نرخ و مدت پيمانتامین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات و ضایعات ناشی از كار و بيمه كار مانند فوت و جرح و ...تعیین عامل ، تامین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات وارده به تاسيسات زيربناييبررسی صحت برنامه زمان بندی و گزارشات پیشرفت فیزیکی و ریالیتعیین و احصاء وظایف پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران در قراردادهای خاصمحاسبه و رسیدگی به صورت وضعیتها و محاسبه آیتم های شرایط عمومی پیمان در قراردادهابررسي و ارزیابی مطالعات و گزارش و طرح‌هاي تهيه شده بوسيله مهندس مشاوربررسي و ارزیابی و ارائه گزارش تامین دلیل حسن اجرای طرح‌هاي بوسيله پیمانکارانرسیدگی و نظارت بر روند سیر مراحل تحویل موقت یا قطعی در طرح هاارائه طرح های پیشنهادی بهبود مدیریت و تنظیم چارت و اخذ استانداردهای مورد نیاز طرح های بین المللیارائه مشاوره و خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور برای احقاق حق شرکتهای تجاری و عمرانی ایرانی و خارجیتهیه مستندات مورد نیاز به زبانهای دیگر برای ارائه در مراجع قضایی بین المللی مانند لاهه و ... در خصوص مناقصات و قراردادهای بین المللیطرح دعوی و پیگیری اخذ نتیجه در دادگاههای بین المللی و معرفی وکلای دارای صلاحیت در خصوص مناقصات و قراردادهای بین المللیارائه مشاوره در خصوص ثبت کنسرسیوم های داخلی و خارجی برای شرکت در مناقصات بین المللیمتره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانیرسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان و محاسبه مقادیر اجرایی به لحاظ حجممحاسبه مصالح مورد نیاز به لحاظ حجمی و ریالیارائه گزارش تطبیقی زمان بندی درصد پیشرفت اجرای بنا بر اساس رشد فیزیکی و ریالیتعیین دستمزد ها و هزینه های اجرایی عوامل دخیل در ساختبررسی و اعلام نظر در مورد برنامه زمانبندی اجرای پروژه و کنترل پروژهتعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل اجاره بهاتعيين اجرت‌المثل و يا اجور گذشته و هزینه معادل بهره برداری از املاکمحاسبه میزان اجاره بها روز کلیه کاربریها و تعدیل اجاره بها سرقفلیتعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارتجهت انجام معاملات و واگذاری به دولت ، شهرداریها و ...تعیین سهم مالک در نقل و انتقال سرقفلیمحاسبه حق کسب و پیشه و تجارت مشمول قانون مالک و مستاجر قبل از سال 1376تشخیص اراضی موات، دایر و بایر از نظر ساختمانیامور ثبتی املاکنقشه برداری ، تشخیص و تعیین حدود و موقعیت ثبتی املاک و مستغلاتارائه نقشه UTM و تعیین مختصات جهانیتهیه نقشه جانمایی املاک جهت ادارات ثبت اسناد و املاک و در اجرای قانون جدید املاک فاقد سندتطبیق مساحت ، حدود و تشخیص اختلافات و تعارضات اسناد مالکیت، اضافه مساحتتفکیک و تقسیم و افراز و مساحی املاک مشاع و ساختمانهااعلام نظر در خصوص مواد 140 و 147 و 148 ثبتبررسی تطبیقی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي وآئین نامهتفسیر عکسهای هوایی در اراضی و پیاده کردن پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشهتهیه نقشه برای املاک فاقد طول و ابعاد جهت ارائه به دفاتر شهرداریها و ادارات ثبت اسناد و املاکنقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌هوائیارائه نظر کارشناسی در خصوص :* ) ارزیابی و کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان ، اراضی ، ابنیه ، مصالح ساختمانی توسط کارشناس رسمی دادگستری در کلیه استانها و معرفی کارشناس رسمی سایر رشته های مورد نیاز مقیم هر استان* ) ارزیابی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص املاک و دارائیهای متقاضیان گشایش اعتبارات اسنادی (LC) در بازرگانی و تجارت بین المللی ، واردات و صادرات ، ترهین ، وثیقه املاک جهت اخذ اعتبار از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری* ) ارزیابی املاک و تهیه ترازنامه مالی مهاجرت ، اقامت دائم و سرمایه گذاری جهت ارائه به سفارتخانه های کانادا ، استرالیا و آمریکا ... به زبان انگلیسی با اخذ تاییدیه های کانون کارشناسان رسمی دادگستری و وزارت خارجه و قوه قضائیه* ) نقشه‌برداری ، مساحی و تعیین حدود و تعیین موقعیت* ) تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی* ) رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان* ) تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا* ) رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران و مشاورین* ) رسیدگی و بررسی صورت وضعیت پیمانها و برآورد پروژه های عمرانی* ) مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود* ) تشخیص حدود ثبتی و ارائه نظر در مورد اختلافات ثبتی و تفکیک و افراز املاک* ) نقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌هوائی* ) تهیه نقشه برای املاک فاقد طول و ابعاد جهت ارائه به دفاتر شهرداریها* ) بررسی و تعیین میزان خسارت و علت خسارت و قدمت املاک* ) برآورد هزینه های اجرا و تعیین و تعدیل اجاره بهاء******************************ارائه توامان خدمات تخصصی حقوقی و مهندسی در زمینه های:دعاوی حقوقی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از :شهرداري، دارايي، ثبت اسناد و املاك و ادارات منابع طبیعی ،جنگلبانی،مسکن و شهرسازیخدمات ملکی :مانند تقسيم، افراز، تفکیک اموال غیر منقول، دعاوی تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه املاک و خريد وفروش اموالامورثبتي در خصوص املاک و مستغلات:مسائل مرتبط با کمیسیونهای ماده 5 ، 12 ، 100 ، 147 ، 148دعاوی در ارتباط با اصل 49 قانون اساسی :دعاوي مربوط به مصادره اموال در دادگاه انقلاب اسلامي، طرح دعوي به خواسته رفع توقيف و يا اعمال مستثنيات حكم******************************بازرسی جوش و کنترل پروژه* انجام تست مایعات نافذ در جوشکاری سازه های فلزی* انجام تست ذرات مغناطیسی برای قطعات جوشکاری شده* انجام تست اولترا سونیک در جوشکاری نفوذی* تفسیر نگاتیو رادیو گرافی حاصل از تصویر برداری از جوشکاری سازه* بازرسی جوشکاری سازه های فلزی حجیم و ارائه wps* تهیه برنامه زمانبندی اجرای پروژه و کنترل پروژه* ارائه گزارش تطبیقی زمان بندی با درصد پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه******************************طراحی ، نظارت ، اجراپیگیری امور مرتبط با ساخت و ساز به عنوان نماینده امور مهندسی یا وکیل مالک :* تشکیل پرونده اخذ پروانه ساختمانی* اخذ خدمات مهندسی از مهندسین مشاور در زمینه طراحی مهندسی* اخذ خدمات مهندسی از اعضاء سازمان نظام مهندسی در زمینه نظارت* اخذ خدمات مهندسی از پیمانکاران معتبر جهت اجرا* پیگیری اخذ گواهی عدم خلاف* پیگیری اخذ پایان کار ملکعناوین زمینه های تخصصی کارشناسی و وکالتارزیابی ساختمان ، آپارتمان ، ویلا و سازه ناتمام، اراضي و مصالح ساختماني و تعیین قدرالسهم از عرصه در پروژه های مشارکت در ساختارزیابی و تعيين اجاره بها سازه های مرتبط با خدمات ترافیکی و پارکینگمعماري و شهرسازي ، امور املاک واقع در طرحهای برنامه‌ريزي شهرينقشه‌برداري و تعیین حدود و تعیین موقعیت و گزارش احجام خاص عملیات خاکی در پروژه هامهندسي ترافيك و راه و ترابری در تعیین علل وقوع حوادثامور ثبتي در خصوص املاک و مستغلاتمسائل مرتبط با کمیسیونهای ماده 5 ، 12 ، 100 ، 147 ، 148پیگیری و قبول وکالت در دعاوی املاک ، بطرفیت شهرداری و طرح در دیوان عدالت اداریتعيين حقوق كسب و پيشه و تجارت و سرقفليتعيين اجاره بها براي هر واحد يا مجموعه مستقل و غرف خدمات شهریتعيين اجرت‌المثل و يا اجور گذشتهتشخيص علت خسارت و تعيين مبلغ خسارت و برآورد هزينه تعميراترسيدگي به مقادير كار و صورت وضعيت ساختمانتهيه مقاديرکار و صورت وضعيت ابنیه بر مبناي فهارس بهاءرسيدگي و تهيه مقادير كار و صورت وضعيت مربوط به عمليات راه‌سازي، خيابان‌سازي و كـانال‌سازيبررسي و تعـيين كيفيت آهن آلات، آسفالت و بتن و مصالح ساختمانیرسيدگي يا تهيه مقادير كار جهت نياز به تطبيق كار انجام شده با نقشه‌ها و مشخصاتبررسي و ارزیابی مطالعات و گزارش و طرح‌هاي تهيه شده بوسيله مهندس مشاورتطبيق مشخصات قراردادي ساختمان‌ها با وضعيت محل و بناتهيه نقشه‌هاي معماري، سازه يا برق و تأسيسات از ساختمان موجودنقشه‌برداري و پياده كردن محدوده املاك بر روي نقشه‌هوائيپياده كردن هر پلاك ثبتي در داخل مناطق شهري بر اساس گذربندي‌هاي موجود منطقه در نقشه‌هوائينقشه‌برداري اراضي وبرداشت و تهيه مقاطع و محاسبات مربوط به حجم عمليات خاكيتشخيص حدود ثبتي و رسيدگي به اختلافات ثبتيتفسير عكس هوائي براي هر پلاك ثبتي و تعيين موقعيت آن از روي عكسهاي هواییافراز و قطعه‌بندي , تهيه نقشه دقيق قطعات افرازي و صورت ارزيابي آنها ـ طرح قطعات مفروزهمطالعه پرونده ثبتي و پياده نمودن پلاك مورد نظر و تشخيص حدودنقشه‌برداري و تهيه نقشه موقعيت قنوات و مسير انهار وكانالها و رودخانه‌هارسيدگي به موارد اختلاف بين كارفرمايان و پيمانكارانتشخيص موجه يا غير موجه بودن فسخ قرارداد پیمانکاركارشناسي و تعيين ميزان خسارت وارده ناشی از عملکرد پیمانکار یا مشاوركارشناسي براي رسيدگي به اختلاف بين كارفرمايان و مهندسان مشاوررسيدگي به اضافه شدن مدت قراردادتشخيص موجه يا غير موجه بودن تأخيرات مهندس مشاور یا پیمانکارتشخيص موجه يا غير موجه بودن فسخ قرارداد مهندس مشاورتعيين حق‌الزحمه مهندس مشاور نسبت به اموری كه حق‌الزحمه مربوطه در قرارداد تصريح نشده باشدتعيين حق‌الزحمه مهندس مشاور براي خدمات انجام شده تا تاريخ فسخ يا خاتمه دادن به قراردادتطبيق نقشه‌هاي ساختماني با وضعيت محل و بنا******************************تهران - بلوار میرداماد - تقاطع نفت جنوبی - شماره 268 - واحد 5تلفـن : 30 86 25 22. 38 86 25 22. 98 11 76 22. 96 11 76 22فکس : 49 86 25 22. 95 11 76 22پیغام گیر : 97 11 76 22همراه 1 : 3060 - 315 - 0912همراه 2 : 3060 - 315 - 0919سایت: www.exp-co.comایمیل: info@exp-co.com

کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس ، کارشناس دادگستری،رسمی, دادگستری, ساختمان, راه و ساختمان, عمران, دعاوی كيفری حقوقی، مشاور حقوقی، مشاوره حقو
پایان تاریخ انقضا


SecImgSesآگهی های ستاره دار این مجموعه
تخصص پزشکی با حقوق از کشور آلمان
تخصص پزشکی با حقوق از کشور آلمان
با سلام و احترام مؤسسه نيلوفر آبي داراي مجوز رسمي از وزارت علوم به شماره مجوز 104927/17/42 براي پزشكان محترمي که قصد ادامه تحصيل و کار در كشور آلمان را دارند اقدام به اخذ پذيرش و مجوز كار در دوره‌هاي تخصص (Facharzt) و فوق‌تخصص تنها و تنها در یکی از معتبرترین واحدهای درمانی زنجیره‌ای کشور آلمان و ...
آگهی های بروزرسانی شده
98/02/09 دوشنبه 13:49 تخصص پزشکی با حقوق از کشور آلمان با سلام و احترام مؤسسه نيلوفر آبي داراي مجوز رسمي از وزارت علوم به شماره مجوز 104927/17/42 براي پزشكان محترمي که قصد ادامه تحصيل و کار در كشور آلمان را دارند اقدام به اخذ پذيرش و مجوز كار در دوره‌هاي تخصص (Facharzt) و فوق‌تخصص تنها و تنها در یکی از معتبرترین واحدهای درمانی زنجیره‌ای کشور آلمان و ...
Mr. Hamid Sehri ، ، شماره تماس: mosh
97/07/03 سه شنبه 23:08 مشاوره پوست وزیبایی توسط پزشک ميكرودرم ابرژن- مزوتراپي - رفع جوش وجاي جوش -درمان لكهاي تيره و كك ومك - ليزر موهاي زايدصورت وبدن-برداشتن خال وزگيل-برداشتن خط تاتو وخالكوبي- هيدرودرمي ، جوانسازي و آبرساني به پوست - رفع چين وچروك و خط اخم با تزريق وبدون جراحي-تزريق ژل جهت برجسته كردن لبها ورفع خط خنده - بروساژ وپاكسازي پوست تو ...
دکترمهشیدطالبی ، ، شماره تماس: mosh
96/11/13 جمعه 20:27 مشاوره تامین ضامن گروه مشاوره کارپردازان سند ملکی وثیقه و فیش حقوقی کفالت جهت ضمانت در دادسرا دادگاه قاضی کشیک ناظر بر زندان دادگاه حقوقی ضمانت اعسار ضمانت مرخصی زندانی ضمانت واخواهی حکم غیابی تعزیرات حکومتی کالای قاچاق تهران و کلیه شهرستانها و استان های کشور در اسرع وقت فوری تسویه انتهای تلفن تماس ۰۹۳۳۱۴۸۶۲۹۴_۰۹۱۴۲۳ ...
، ، شماره تماس: mosh - قیمت: 0
96/01/15 سه شنبه 10:08 موسسه حقوقی آریامنش انجام کليه خدمات حقوقي در کليه مراجع قضائي با همکاري وکلا و کارشناسان مجرب دادگستري ارائه بهترين ، موثرترين و تخصصي ترين خدمات حقوقي افتخارماست. آدرس وب سايت:www.dadgoyan.ir و www.dadgoyan.com ...
، ، شماره تماس: mosh
94/11/03 شنبه 12:59 تحصیل در اروپا-آلمان و اسپانیا گروه مشاورین سیکاس آریایی برتر •تحصیل در معتبرترین دانشگاه های اروپایی (آلمان – اسپانیا – سوئیس) •اخذ ویزای کاری دانمارک •اخذ اقامت یک ساله ترکیه دوره های بلند مدت اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه های معتبرمورد تایید اتحادیه اروپا خدمات مشاوره ویزای تحصیلی و ویزای همر ...
، ، شماره تماس: mosh