خدماتمشاوره

کارشناس رسمی دادگستری

ویژه دسته بندی
 کارشناس رسمی دادگستری




خدمات گروه وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری رشته های فنی و مهندسی ویژه







ارزیابی اراضی و ساختمانها







تعیین قیمت و کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان ، اراضی ، ابنیه ناتمام - کلیه کاربریها



ارزیابی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص املاک دارای کاربری ترکیبی مانند کارخانجات



ارزیابی املاک و تعیین ارزش با ترجمه به زبان انگلیسی جهت ارائه به سفارتخانه ها و محاکم خارجی



تعیین قیمت جهت حل اختلاف یا تعیین قیمت عادله جهت انجام معامله



کارشناسی جهت دادگاهها و سازمانها و نهادها برای ضمانت و یا مناقصات و مزادیات، اجرای احکام



تعیین قیمت جهت واگذاری املاک واقع در طرح های عمرانی مانند شهرداریها، وزارتخانه ها و ...



کارشناسی در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاك براي اجراي برنامه‌هاي دولت



کارشناسی در اجرای قانون نحوه‌ی تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها



تعیین قدرالسهم از عرصه مشاعی جهت تعیین سهم مالکیت در قراردادهای مشارکت در ساخت







برآورد هزینه های ساختمانی







تعیین هزینه های اجرایی ساختمانها و املاک جهت موارد ذکر شده در بند قبل



محاسبه سهم آورده طرفین در قراردادها مشارکت در ساخت و قراردادهای عمرانی



رسیدگی به اختلافات کارفرمایان و پیمانکاران در خصوص هزینه های اجرا







تعیین علت خسارت، میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانی







تامین دلیل و بررسی علل ورود آسیب به ساختمانها جهت تشخیص مقصر



تعیین میزان خسارت وارده جهت تامین هزینه از سوی مسبب



تعیین علت و میزان ورود خسارت در پروژه های تعمیراتی ناموفق







تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی







بررسی صحت عملیات عمرانی اجرا شده در پروژه های ساختمانی



تطبیق موارد اجرایی با قراردادها و حل اختلاف



تطبیق فنی مستندات اجرایی با پروژه



کنترل کیفیت مصالح، بازرسی جوش، تطبیق مستندات نتایج آزمایشگاهی اجرا



تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا



تعیین قدمت املاک







تشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران







رسیدگی به قراردادهای مابین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران



ارائه مشاوره حقوقی و فنی و تهیه قرارداد های مهم عمرانی ، تجاری و ارجاعی و ...



برآورد مطالبات پیمانکار و محاسبه و اعلام ارزش روز مطالبات در زمان تادیه



كارشناسي و تعيين ميزان خسارت وارده ناشی از عملکرد کارفرما ، پیمانکار یا مشاور



محاسبه اجرت المثل کارهای ساختمانی پیش بینی نشده در قراردادها



تشخيص دلایل و علل تغییر مدت پیمان و محاسبه ارزش حقوق ناشی از آن



بررسی تأخيرات پروژه و محاسبه ارزش ریالی تاخیرات در قراردادها



بررسی مستندات تعلیق یا تسریع پروژه و ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی آنها



بررسی صحت یا عدم صحت دلایل ضبط تضمين انجام تعهدات و حسن انجام كار



ارائه گزارش کارشناسی خسارت معنوی و ریالی وارده ناشی از ضبط تضامين و یا مطالبات مسدود (بلوکه) شده



ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی تغيير مقادير كار ، قيمتهاي جديد ، تعديل نرخ پيمان



بررسی و ارائه گزارش صحت یا عدم صحت دلایل فسخ پیمان و برآورد خسارت ناشی از آن



تطبیق صحت اجرای قوانین و مقررات و شرایط عمومی پیمان در قراردادها



تطبیق تفسیری شرایط عمومی پیمان ، قوانین و آئین نامه ها با قرارداد های جاری پیمانکاران



تهیه صورتحساب قطعی قرارداد پیمانکاران بر اساس ماده 51 و 52 ش ع پ وصورت وضعیت ها و تعديل نرخ پيمان و ...



ارائه گزارش تطبیقی صورتحساب قرارداد با مدارک، مستندات و قوانین و آئین نامه ها



اخذ استعلام های مورد نیاز تهیه صورتحساب برای پیمانکاران از مراجع ذیربط و پیگیری جهت تسریع



تهیه گزارش برآورد موضوع قانون مهندسی ارزش در قراردادهای خاص



تهیه گزارش برآورد مالکیت معنوی و دارائیهای نامشهود و حقوق انحصاري ثبت شده



تهیه گزارش برآورد و ارزیابی ارزش اموال و دارائیها و ارزش سهام شرکتها



تهیه گزارش برآورد پروژه ها و طرح های عمرانی برای تصمیم گیری در مناقصات و مزایدات



تهیه گزارش طرح های توجیهی و ارزیابی طرح های موجود به لحاظ اجرایی و امکان حصول هدف



اعلام نظر در خصوص برآورد هزينه اجراي كار، مبلغ پيمان ، مبلغ اوليه ، مبلغ نهايي ، ضريب ، نرخ و مدت پيمان



تامین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات و ضایعات ناشی از كار و بيمه كار مانند فوت و جرح و ...



تعیین عامل ، تامین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات وارده به تاسيسات زيربنايي



بررسی صحت برنامه زمان بندی و گزارشات پیشرفت فیزیکی و ریالی



تعیین و احصاء وظایف پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران در قراردادهای خاص



محاسبه و رسیدگی به صورت وضعیتها و محاسبه آیتم های شرایط عمومی پیمان در قراردادها



بررسي و ارزیابی مطالعات و گزارش و طرح‌هاي تهيه شده بوسيله مهندس مشاور



بررسي و ارزیابی و ارائه گزارش تامین دلیل حسن اجرای طرح‌هاي بوسيله پیمانکاران



رسیدگی و نظارت بر روند سیر مراحل تحویل موقت یا قطعی در طرح ها



ارائه طرح های پیشنهادی بهبود مدیریت و تنظیم چارت و اخذ استانداردهای مورد نیاز طرح های بین المللی



ارائه مشاوره و خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور برای احقاق حق شرکتهای تجاری و عمرانی ایرانی و خارجی



تهیه مستندات مورد نیاز به زبانهای دیگر برای ارائه در مراجع قضایی بین المللی مانند لاهه و ... در خصوص مناقصات و قراردادهای بین المللی



طرح دعوی و پیگیری اخذ نتیجه در دادگاههای بین المللی و معرفی وکلای دارای صلاحیت در خصوص مناقصات و قراردادهای بین المللی



ارائه مشاوره در خصوص ثبت کنسرسیوم های داخلی و خارجی برای شرکت در مناقصات بین المللی







متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی



رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان و محاسبه مقادیر اجرایی به لحاظ حجم



محاسبه مصالح مورد نیاز به لحاظ حجمی و ریالی



ارائه گزارش تطبیقی زمان بندی درصد پیشرفت اجرای بنا بر اساس رشد فیزیکی و ریالی



تعیین دستمزد ها و هزینه های اجرایی عوامل دخیل در ساخت



بررسی و اعلام نظر در مورد برنامه زمانبندی اجرای پروژه و کنترل پروژه







تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل اجاره بها



تعيين اجرت‌المثل و يا اجور گذشته و هزینه معادل بهره برداری از املاک



محاسبه میزان اجاره بها روز کلیه کاربریها و تعدیل اجاره بها سرقفلی







تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت



جهت انجام معاملات و واگذاری به دولت ، شهرداریها و ...



تعیین سهم مالک در نقل و انتقال سرقفلی



محاسبه حق کسب و پیشه و تجارت مشمول قانون مالک و مستاجر قبل از سال 1376







تشخیص اراضی موات، دایر و بایر از نظر ساختمانی







امور ثبتی املاک



نقشه برداری ، تشخیص و تعیین حدود و موقعیت ثبتی املاک و مستغلات



ارائه نقشه UTM و تعیین مختصات جهانی



تهیه نقشه جانمایی املاک جهت ادارات ثبت اسناد و املاک و در اجرای قانون جدید املاک فاقد سند



تطبیق مساحت ، حدود و تشخیص اختلافات و تعارضات اسناد مالکیت، اضافه مساحت



تفکیک و تقسیم و افراز و مساحی املاک مشاع و ساختمانها



اعلام نظر در خصوص مواد 140 و 147 و 148 ثبت



بررسی تطبیقی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي وآئین نامه



تفسیر عکسهای هوایی در اراضی و پیاده کردن پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه



تهیه نقشه برای املاک فاقد طول و ابعاد جهت ارائه به دفاتر شهرداریها و ادارات ثبت اسناد و املاک



نقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌هوائی



ارائه نظر کارشناسی در خصوص :







* ) ارزیابی و کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان ، اراضی ، ابنیه ، مصالح ساختمانی توسط کارشناس رسمی دادگستری در کلیه استانها و معرفی کارشناس رسمی سایر رشته های مورد نیاز مقیم هر استان











* ) ارزیابی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص املاک و دارائیهای متقاضیان گشایش اعتبارات اسنادی (LC) در بازرگانی و تجارت بین المللی ، واردات و صادرات ، ترهین ، وثیقه املاک جهت اخذ اعتبار از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری











* ) ارزیابی املاک و تهیه ترازنامه مالی مهاجرت ، اقامت دائم و سرمایه گذاری جهت ارائه به سفارتخانه های کانادا ، استرالیا و آمریکا ... به زبان انگلیسی با اخذ تاییدیه های کانون کارشناسان رسمی دادگستری و وزارت خارجه و قوه قضائیه







* ) نقشه‌برداری ، مساحی و تعیین حدود و تعیین موقعیت



* ) تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی



* ) رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان



* ) تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا



* ) رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران و مشاورین



* ) رسیدگی و بررسی صورت وضعیت پیمانها و برآورد پروژه های عمرانی



* ) مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود



* ) تشخیص حدود ثبتی و ارائه نظر در مورد اختلافات ثبتی و تفکیک و افراز املاک



* ) نقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌هوائی



* ) تهیه نقشه برای املاک فاقد طول و ابعاد جهت ارائه به دفاتر شهرداریها



* ) بررسی و تعیین میزان خسارت و علت خسارت و قدمت املاک



* ) برآورد هزینه های اجرا و تعیین و تعدیل اجاره بهاء















******************************



ارائه توامان خدمات تخصصی حقوقی و مهندسی در زمینه های:











دعاوی حقوقی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از :







شهرداري، دارايي، ثبت اسناد و املاك و ادارات منابع طبیعی ،جنگلبانی،مسکن و شهرسازی











خدمات ملکی :



مانند تقسيم، افراز، تفکیک اموال غیر منقول، دعاوی تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه املاک و خريد وفروش اموال











امورثبتي در خصوص املاک و مستغلات:



مسائل مرتبط با کمیسیونهای ماده 5 ، 12 ، 100 ، 147 ، 148











دعاوی در ارتباط با اصل 49 قانون اساسی :



دعاوي مربوط به مصادره اموال در دادگاه انقلاب اسلامي، طرح دعوي به خواسته رفع توقيف و يا اعمال مستثنيات حكم











******************************







بازرسی جوش و کنترل پروژه







* انجام تست مایعات نافذ در جوشکاری سازه های فلزی



* انجام تست ذرات مغناطیسی برای قطعات جوشکاری شده



* انجام تست اولترا سونیک در جوشکاری نفوذی



* تفسیر نگاتیو رادیو گرافی حاصل از تصویر برداری از جوشکاری سازه



* بازرسی جوشکاری سازه های فلزی حجیم و ارائه wps



* تهیه برنامه زمانبندی اجرای پروژه و کنترل پروژه



* ارائه گزارش تطبیقی زمان بندی با درصد پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه







******************************







طراحی ، نظارت ، اجرا







پیگیری امور مرتبط با ساخت و ساز به عنوان نماینده امور مهندسی یا وکیل مالک :



* تشکیل پرونده اخذ پروانه ساختمانی



* اخذ خدمات مهندسی از مهندسین مشاور در زمینه طراحی مهندسی



* اخذ خدمات مهندسی از اعضاء سازمان نظام مهندسی در زمینه نظارت



* اخذ خدمات مهندسی از پیمانکاران معتبر جهت اجرا



* پیگیری اخذ گواهی عدم خلاف



* پیگیری اخذ پایان کار ملک



















عناوین زمینه های تخصصی کارشناسی و وکالت







ارزیابی ساختمان ، آپارتمان ، ویلا و سازه ناتمام، اراضي و مصالح ساختماني و تعیین قدرالسهم از عرصه در پروژه های مشارکت در ساخت



ارزیابی و تعيين اجاره بها سازه های مرتبط با خدمات ترافیکی و پارکینگ



معماري و شهرسازي ، امور املاک واقع در طرحهای برنامه‌ريزي شهري



نقشه‌برداري و تعیین حدود و تعیین موقعیت و گزارش احجام خاص عملیات خاکی در پروژه ها



مهندسي ترافيك و راه و ترابری در تعیین علل وقوع حوادث



امور ثبتي در خصوص املاک و مستغلات



مسائل مرتبط با کمیسیونهای ماده 5 ، 12 ، 100 ، 147 ، 148



پیگیری و قبول وکالت در دعاوی املاک ، بطرفیت شهرداری و طرح در دیوان عدالت اداری



تعيين حقوق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي



تعيين اجاره بها براي هر واحد يا مجموعه مستقل و غرف خدمات شهری



تعيين اجرت‌المثل و يا اجور گذشته



تشخيص علت خسارت و تعيين مبلغ خسارت و برآورد هزينه تعميرات



رسيدگي به مقادير كار و صورت وضعيت ساختمان



تهيه مقاديرکار و صورت وضعيت ابنیه بر مبناي فهارس بهاء



رسيدگي و تهيه مقادير كار و صورت وضعيت مربوط به عمليات راه‌سازي، خيابان‌سازي و كـانال‌سازي



بررسي و تعـيين كيفيت آهن آلات، آسفالت و بتن و مصالح ساختمانی



رسيدگي يا تهيه مقادير كار جهت نياز به تطبيق كار انجام شده با نقشه‌ها و مشخصات



بررسي و ارزیابی مطالعات و گزارش و طرح‌هاي تهيه شده بوسيله مهندس مشاور



تطبيق مشخصات قراردادي ساختمان‌ها با وضعيت محل و بنا



تهيه نقشه‌هاي معماري، سازه يا برق و تأسيسات از ساختمان موجود



نقشه‌برداري و پياده كردن محدوده املاك بر روي نقشه‌هوائي



پياده كردن هر پلاك ثبتي در داخل مناطق شهري بر اساس گذربندي‌هاي موجود منطقه در نقشه‌هوائي



نقشه‌برداري اراضي وبرداشت و تهيه مقاطع و محاسبات مربوط به حجم عمليات خاكي



تشخيص حدود ثبتي و رسيدگي به اختلافات ثبتي



تفسير عكس هوائي براي هر پلاك ثبتي و تعيين موقعيت آن از روي عكسهاي هوایی



افراز و قطعه‌بندي , تهيه نقشه دقيق قطعات افرازي و صورت ارزيابي آنها ـ طرح قطعات مفروزه



مطالعه پرونده ثبتي و پياده نمودن پلاك مورد نظر و تشخيص حدود



نقشه‌برداري و تهيه نقشه موقعيت قنوات و مسير انهار وكانالها و رودخانه‌ها



رسيدگي به موارد اختلاف بين كارفرمايان و پيمانكاران



تشخيص موجه يا غير موجه بودن فسخ قرارداد پیمانکار



كارشناسي و تعيين ميزان خسارت وارده ناشی از عملکرد پیمانکار یا مشاور



كارشناسي براي رسيدگي به اختلاف بين كارفرمايان و مهندسان مشاوررسيدگي به اضافه شدن مدت قرارداد



تشخيص موجه يا غير موجه بودن تأخيرات مهندس مشاور یا پیمانکار



تشخيص موجه يا غير موجه بودن فسخ قرارداد مهندس مشاور



تعيين حق‌الزحمه مهندس مشاور نسبت به اموری كه حق‌الزحمه مربوطه در قرارداد تصريح نشده باشد



تعيين حق‌الزحمه مهندس مشاور براي خدمات انجام شده تا تاريخ فسخ يا خاتمه دادن به قرارداد



تطبيق نقشه‌هاي ساختماني با وضعيت محل و بنا







******************************



تهران - بلوار میرداماد - تقاطع نفت جنوبی - شماره 268 - واحد 5











تلفـن : 30 86 25 22



. 38 86 25 22



. 98 11 76 22



. 96 11 76 22







فکس : 49 86 25 22



. 95 11 76 22







پیغام گیر : 97 11 76 22







همراه 1 : 3060 - 315 - 0912



همراه 2 : 3060 - 315 - 0919



سایت: www.exp-co.com



ایمیل: info@exp-co.com





کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس ، کارشناس دادگستری،رسمی, دادگستری, ساختمان, راه و ساختمان, عمران, دعاوی كيفری حقوقی، مشاور حقوقی، مشاوره حقو
پایان تاریخ انقضا


SecImgSes



آگهی های ستاره دار این مجموعه
تخصص پزشکی با حقوق از کشور آلمان
تخصص پزشکی با حقوق از کشور آلمان
با سلام و احترام مؤسسه نيلوفر آبي داراي مجوز رسمي از وزارت علوم به شماره مجوز 104927/17/42 براي پزشكان محترمي که قصد ادامه تحصيل و کار در كشور آلمان را دارند اقدام به اخذ پذيرش و مجوز كار در دوره‌هاي تخصص (Facharzt) و فوق‌تخصص تنها و تنها در یکی از معتبرترین واحدهای درمانی زنجیره‌ای کشور آلمان و ...
آگهی های بروزرسانی شده
97/08/28 دوشنبه 13:01 تخصص پزشکی با حقوق از کشور آلمان با سلام و احترام مؤسسه نيلوفر آبي داراي مجوز رسمي از وزارت علوم به شماره مجوز 104927/17/42 براي پزشكان محترمي که قصد ادامه تحصيل و کار در كشور آلمان را دارند اقدام به اخذ پذيرش و مجوز كار در دوره‌هاي تخصص (Facharzt) و فوق‌تخصص تنها و تنها در یکی از معتبرترین واحدهای درمانی زنجیره‌ای کشور آلمان و ...
Mr. Hamid Sehri ، ، شماره تماس: mosh
97/07/03 سه شنبه 23:08 مشاوره پوست وزیبایی توسط پزشک ميكرودرم ابرژن- مزوتراپي - رفع جوش وجاي جوش -درمان لكهاي تيره و كك ومك - ليزر موهاي زايدصورت وبدن-برداشتن خال وزگيل-برداشتن خط تاتو وخالكوبي- هيدرودرمي ، جوانسازي و آبرساني به پوست - رفع چين وچروك و خط اخم با تزريق وبدون جراحي-تزريق ژل جهت برجسته كردن لبها ورفع خط خنده - بروساژ وپاكسازي پوست تو ...
دکترمهشیدطالبی ، ، شماره تماس: mosh
96/11/13 جمعه 20:27 مشاوره تامین ضامن گروه مشاوره کارپردازان سند ملکی وثیقه و فیش حقوقی کفالت جهت ضمانت در دادسرا دادگاه قاضی کشیک ناظر بر زندان دادگاه حقوقی ضمانت اعسار ضمانت مرخصی زندانی ضمانت واخواهی حکم غیابی تعزیرات حکومتی کالای قاچاق تهران و کلیه شهرستانها و استان های کشور در اسرع وقت فوری تسویه انتهای تلفن تماس ۰۹۳۳۱۴۸۶۲۹۴_۰۹۱۴۲۳ ...
، ، شماره تماس: mosh - قیمت: 0
96/02/26 سه شنبه 10:33 تحصیلات در اروپا گروه دانش با 26 سال سابقه درخشان در زمینه اعزام دانشجو به خارج از کشور همراه و هم گام شما عزیزان برای ورود به حوزه شینگن و اروپا و گامی موثر در موفقیت حال و آینده ی شما تحصیلات در کشور زیبا و تاریخی ایتالیا را با ما تجربه کنید دانشگاههایی با تاریخی پر عظمت و مورد تائید وزارت علوم تحقیقات و فن ...
، ، شماره تماس: mosh
96/01/15 سه شنبه 10:08 موسسه حقوقی آریامنش انجام کليه خدمات حقوقي در کليه مراجع قضائي با همکاري وکلا و کارشناسان مجرب دادگستري ارائه بهترين ، موثرترين و تخصصي ترين خدمات حقوقي افتخارماست. آدرس وب سايت:www.dadgoyan.ir و www.dadgoyan.com ...
، ، شماره تماس: mosh
94/11/03 شنبه 12:59 تحصیل در اروپا-آلمان و اسپانیا گروه مشاورین سیکاس آریایی برتر •تحصیل در معتبرترین دانشگاه های اروپایی (آلمان – اسپانیا – سوئیس) •اخذ ویزای کاری دانمارک •اخذ اقامت یک ساله ترکیه دوره های بلند مدت اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه های معتبرمورد تایید اتحادیه اروپا خدمات مشاوره ویزای تحصیلی و ویزای همر ...
، ، شماره تماس: mosh