فروش دستگاه خود پرداز NCRبا شرایط فروش نقد واقساط

ویژه دسته بندی
فروش دستگاه خود پرداز NCRبا شرایط فروش نقد واقساط
تهیه وارائه خود پرداز های NCRدیواری ولابی.
نصب وراه اندازی ونگهداری انواع خود پردازها در سراسر کشور
تمامی سوئیچ های موجود در کشور این دستگاه هارا حمایت می کنند
دسترسی به نیروی متخصص وقطعات کافی برای پشتیبانی امکان پذیر می باشد.
دستگاه ها وقطعات هزینه نگهداری پایین تری دارند.
فروش دستگاه های خود پرداز NCRبه صورت نقد واقساط.شرکت توسعه ارتباطات آراز.مدیر عامل آقای جواد شهابی

بازدید: ١٨٢٨
تاریخ ارسال: 94/08/23 | تاریخ انقضا: 00/02/16 | تاریخ بروزرسانی: 94/08/26
تماس بگیریدSecImgSesآخرین آگهی های کاربر
قروش دستگاه ATM NCR به صورت نقد واقساط
تمامی سوئیچ های موجود در کشور این دستگاه هارا حمایت می کنند. دسترسی به نیروی متخصص وقطعات کافی برای پشتیبانی امکان پذیر می باشد. ... تماس بگیرید
فروش دستگاه خود پرداز NCRبا شرایط فروش نقد واقساط 6205
تهیه وارائه خود پرداز های NCR دیواری سالنی نصب وراه اندازی ونگهداری انواع خود پردازها در سراسر کشور تمامی سوئیچ های موجود در کشور این دستگاه ها راحمایت می کنند دسترسی به نیروی متخصص وقطعات کافی برای پشتیبانی امکان پذیر می باشد دستگاه خود پرداز NCRهزینه نگهداری پایین تری دارند ... تماس بگیرید
آگهی های بروزرسانی شده